اضطراب و افسردگی

تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap) دلایل، نشانه ها و درمان

تله رهاشدگی چیست؟ افرادی که در تله رهاشدگی گرفتار شده اند دائما نگران از دست دادن افراد مهم زندگی شان هستند، آنها اعتقاد دارند که عزیزانشان به زودی خواهند مرد یا به خاطر یک نفر دیگر طرد می شوند و در نهایت تنها می شوند. برای مثال پدرش که از خانه خارج می شود فکر می کند که آخرین باری است که او را می بیند. همسرش که به مسافرت می رود دائما در این فکر است یا خواهد مرد و یا به او خیانت خواهد کرد. اگر دوستی پاسخگوی تماسش نباشد فکر می کند تاریخ انقضای رابطه دوستیشان فرارسیده است. این افراد از مقاصد دیگران برداشت های اشتباه می کنند و بر اساس آن واکنش های افراطی از خود نشان می دهند.   نشانه های طرحواره رهاشدگی: وابستگی بیش ازحد

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
صالح قلی پور
مدیریت اضطراب

    داشتن اضطراب دائم موضوعي بسيارآزاردهنده وآسيب رسان است جهت كنترل اضطراب درك باورهاي موثر ايجاد وتداوم اضطراب ضروري است. شما وقتي مي توانيد باور خودناكام كن را كنار بگذاريدكه باور معقولي را در اختيار داشته باشيد. بنابراين بعداز يافتن وزيرسوال بردن باورناقبول قبلي،بهتر است باور جديد كار آمدي راكه منطقي است، با واقعيت همخواني دارد وپيامدهاي مفيدي دارد، جايگزين آن كنيد. خودپذيري اگر مدتها است مشكل اضطراب داريد،احتمال دارد خودتان رابه خاطرآن تحقيركنيد وبه خودتان برچسب ضعيف، نااميد يا ديوانه بزنيد. اين برچسبها به صورت پيشگويي خودكام بخش درمي آيند وانگيزه شمابراي تغيير را كم مي كنند.اولين گام براي موفقيت خوددرماني اين است كه خودتان راعليرغم اضطراب تان بپذيريد .براي آنكه ازدرجه بندي خودبه خودبرسيد،لازم است مواضع فلسفي زير را دنبال كنيد: من

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
صالح قلی پور
وسواس مذهبی

  وسو اس مذ هبی برخی از ا فرا د ، گرفتار افکار تکراری و آشفته ساز با محتوا ی مذ هبی هستند. کاملا طبیعی است که افر اد با ایمان بخو اهند زند گی  خود را بر اساس اصو ل ، دستور ها وآیین های مذ هبی استوار کنند. چگونه می توانیم بین رعایت  ایمان مذ هبی با  وسواس مذ هبی تمایز قا یل شویم ؟ برا ی پاسخ گویی به این سو ا ل ، باید به مفهوم جانمازکشی روی آورد. د کتر جوزف سیا روچی  ( 1995)  که روانشناس بالینی است و در حوزه مشا وره مذ هبی رتبه دانشیا ری دارد ، به ما درک این تما یزگذاری کمک کرده است. ا فرا دی که جانماز آب می کشند

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
صالح قلی پور
خشم و کنترل آن

خشم و کنترل آن خشم مخربترین هیجان است – آسیب زاتر از افسردگی، اضطراب یا احساس گناه. ممکن است شنیده باشید اشخاصی که رفتار( نوع الف ) را نشان می دهند-اغلب عجله دارند، نا شکیبا هستند وجاه طلبی زیادی دارند – بیشتر در معرض خطربیماری قلبی هستندتا شخصیتهای (نوع ب)- که آرام ترند، آسان گیرند وعجول نیستند-. خوب، مطالعات بیشتر نشان دادند که مشکل یاعامل کشنده به شتاب، فشار یا ویژگیهای مربوط به شخصیت نوع الف ربطی ندارد، بلکه این شخصیتها اغلب خیلی خصمانه رفتارمی کنند واین خشم درریشه ی آن قرار دارد. تاثیر مخرب خشم روی جسم شخص وسلامت ذهنی، حالا به خوبی مشخص شده است.اما خشم از کجا می آید ؟ چطور به وجود می آید ؟ ساده ترین جواب این

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۰ آذر ۱۴۰۰
صالح قلی پور
نقش ناکامی در شروع تیک

نقش ناکامی درشروع تیک رخداد تیک اغلب بااحساس ناکامی یانارضایتی همراه است گانروهمکاران  1994  به مطالعه    موقعیت هایی پرداختند که احتمال فراخوانی تیک هادرآنهاوجودداشت. آنها متوجه شدنداین موقعیتهاضرورتا بااضطراب ارتباطی ندارند.بلکه بیشترباافکاریارویدادهای ناکام کننده مرتبطند. به ویژه احتمال بروزتیک درموقعیت هایی که  احساس آزادی عمل یا خودمانی بودن  وجودداشته باشدکمترازمواقعی است که احساس قید و بند ،اجبار ومورد قضاوت دیگران قرارگرفتن وجودداشته باشد.رخداد تیک دارای نیمرخ فعالیت- موقعیت است به عبارت دیگر.، تیک دربرخی شرایط ویافعالیتهابااحتمال بیشتری ظاهر میشود. یادرخلال برخی شرایط ویا فعا لیتها ممکن است شدید ترشود. درموقعیتها یافعالیتهایی مانند سخنرانی، یابسیار منحصربه فرد بودن ممکن است خطربروزتیک افزایش یابد. ممکن است تیک های یک فرد،درموقع مطالعه ودیگری درزمان پیاده روی رخ دهد. به رغم جنبه شخصی ماهیت موقعیت هاوفعالیتهایی

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
صالح قلی پور
نوروفیدبک و فواید آن

نورفید بک چیست؟ دراین روش شما درمقابل یک مانیتورمی نشینیدوالکترودی که روی سرشماقرار داردامواج مغزی شما رادریافت وبه کامپیوترهدایت می کند. حالا شما بادیدن امواج مغزی خود روی صفحه مانیتورمیتوانید به تنظیم و کنترل آنهابپردازید ودرتمام این مراحل درمانگر درکنارشمانشسته وبه شمایاد میدهد که چگونه می توانیداین کارراانجام دهید. درواقع نوروفید بک شماراقادر به دیدن دنیای درون مغزتان می کند. به عنوان مثال درصفحه مانیتور شما یک شکل شبیه سازی شده امواج مغزی رابه شکل یک بازی می بینید وبانگاه کردن به صفحه مانیتور وبدون استفاده ازدست شروع به بازی می کنید. دستگاه الگوهای امواج مغزی شما راپردازش میکند ودرصورتی که این الگوها مناسب باشد شما دربازی به جلو خواهیدرفت ودرغیراین صورت شکست می خورید به این ترتیب شمایادمی گیریدکه آرامش جایگزین

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
صالح قلی پور
غلبه بر اضطراب بیماری کرونا

اختلال خود بیمار انگاری چیست؟ اختلال اضطراب بیماری که گاهی خود بیمار انگاری یا اضطراب سلامت نیز نامیده می‌شود، عبارت است از نگرانی بیش‌ازحد در خصوص ابتلا به یک بیماری خطرناک یا امکان ابتلا به آن. در این اختلال، شاید فرد مبتلا هیچ نشانه‌ای از بیماری نداشته باشد. حتی با وجود “عدم‌ تشخیص”بیماری ، فرد حالات عادی یا مشکلات جزیی را به‌عنوان علائم یک بیماری شدید تصور کند. حالات طبیعی بدن مانند انقباض یا خستگی عضلانی می‌تواند با ایجاد تصور ابتلا به یک بیماری خطرناک، فرد را به‌شدت مضطرب سازد. نکته قابل توجه این است که علائم فیزیکی و جسمی باعث بدحالی فرد نمیشوند بلکه اضطراب بیش‌ازحد ناشی از فکر کردن به بیماری باعث بدحالی شدید فرد می‌شود به نحوی که می‌تواند زندگی او

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۰۹ فروردین ۱۳۹۹
صالح قلی پور
انواع نگرانی

انواع نگرانی   در تعریف درست نگرانی باید سه مولفه مهم را مدنظر قرار داد: 1) آینده مداری 2) فاجعه سازی 3) افکار کلامی.   وقتی نگران می شوید، به حوادث احتمالی آینده می اندیشید.در زمان نگرانی، ذهن شما مدام درگیر پیامدهایی است که هنوز اتفاق نیفتاده اند.آینده نگری می تواند شما را امیدوار سازد ،البته به شرط اینکه تفکر شما درباره آینده، بدبینانه نباشد.اگر آینده را ناامید و تیره و تار بنگرید، آن گاه آینده نگری تبدیل به نگرانی دردسرساز می شود.به همین دلیل مولفه دوم نگرانی را فاجعه سازی می گویند.شما آینده را از چشم انداز تفکری منفی و بدبینانه می بینید.افکار شما مدام به بدترین حالت های ممکن در آینده، می چسبند.ویژگی سومی نگرانی ،عموما مبتنی بر افکار کلامی است. زمانی که

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
صالح قلی پور
تله زندگی بی اعتمادی-آزاردیدن

تله زندگی بی اعتمادی-آزاردیدن افراد دارای این تله زندگی، از دیگران آمادگی دروغ گویی،کلک زدن، دست انداختن، سودجویی، و تقلب، و در موارد شدیدتر، آزار و صدمه را می بینند. آنها به دیگران اعتماد ندارند و با کسی صادق نیستند، در مقابل، آنها بسیار دفاعی و شکاک هستند و معتقدند که دیگران می خواهند به آنها صدمه بزنند. افراد داری این مشکل از صمیمیت اجتناب می کنند. افکار و احساس های خود را با دیگران تقسیم نمی کنند و به دیگران نزدیک نمی شوند. رفتار های خاص این افراد شامل رفتارهای قربانی- آزاردهنده(سوءاستفاده کننده)است. برخی از این افراد دوستان آزار دهنده را انتخاب می کنند و اجازه می دهند دیگران آنها را مورد آزار جسمی، جنسی، و هیجانی قرار دهند. برخی افراد نجات

۲۹ فروردین ۱۳۹۸
صالح قلی پور
تله زندگی ترس از ترک شدن-بی ثباتی

تله زندگی ترس از ترک شدن-بی ثباتی ویژگی های خاص این تله! این افراد به طور مستمر در انتظارند که نزدیکان خود را از دست بدهند، چون اعتقاد دارند که نزدیکانشان آنها را به هر دلیلی ترک خواهد کرد، ازجمله بیمار شدن و مرگ، و حتی به خاطر فرد دیگری. بنابر این تمام مدت در ترس زندگی می کنند و همیشه گوش به زنگ هر نشانه ای از ترک شدن هستند. هیجان های کلی این افراد می تواند شامل این موارد باشد: اضطراب دیرپا درباره از دست دادن افراد، غمگینی و افسردگی در مواردی که یک فقدان تصوری یا واقعی وجود دارد، خشم نسبت به افرادی که آنها را ترک کرده اند. از رفتارهای مشخص این افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد: وابستگی شدید

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
صالح قلی پور
آیا کمال پرست (ایده آل خواه ) هستید؟

آیا کمال پرست (ایده آل خواه ) هستید؟ کمال خواهی باعث می شود تا انتظاراتی از خود و گاه از دیگران داشته باشید مبنی بر اینکه باید همه چیز کاملا درست باشد و نمی توانید وجود نقص در موارد زیادی را تحمل کنید.آزمون زیر به شما کمک می کند تا بدانید تفکر کمال پرستی تا چه حد در زندگی شما وجود دارد و نیز بر کدام بخش از زندگی شما بیشترین تاثیر را داشته است.به هر یک از سوالات از بین عدد صفر (بدون شرح) تا 3 (با شرح کامل) نمره بدهید و در آخر هر بخش نمرات خود را محاسبه کنید. بخش 1:بدن شما نسبت به چیزهایی که می خورم آگاهی کامل دارم. هرگاه در فروشگاه یا محل کار با یک

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
صالح قلی پور
درمان وسواس فکری

درمان وسواس فکری اختلال وسواس فکری، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط و همچنین کمال طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف پذیری، صراحت و کارایی می انجامد. افکار وسواس گونه ی رایج در اختلال وسواس فکری عبارتند از: ترس از آلوده شدن توسط میکروب ها، خاک یا مواد آلوده ی دیگر افکار و تصورات واضح یا شدید جنسی ترس از دست دادن کنترل و آسیب زدن به خود و دیگران ترس از بیماری های مختلف ترس از دست دادن یا نداشتن چیزهایی که شاید زمانی به آنها نیاز پیدا کنید تمرکز بیش از حد روی اخلاقیات خرافات: توجه بیش از حد به چیزهایی که خوش یمن یا بدیمن خوانده می شود نظم و

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
سولماز خجسته
عوامل زیربنایی افسردگی

عوامل زیربنایی افسردگی تعدادی از پژوهشگران عوامل مشترکی را در افرادی که احتمال ابتلای آنان به افسردگی بیشتر است، شناسایی کرده اند. افرادی که از افسردگی رنج می برند سبک های زیر در آنها به صورت عادت در می آیند. آنها باید یاد بگیرند به خاطر حفظ سلامت خود از این سبکها دست بردارند(هدلاندو رود،1995) وابستگی غیر واقع بینانه به دیگران: افراد افسرده عزت نفس خود را به شدت وابسته به تائید دیگران می دانند برخوردار نبودن از سیستم حمایت اجتماعی: افراد مستعد افسردگی بیشتر درونگرا و منزوی هستند. آنها از مهارتهای لازم برای حفظ روابط حمایت کننده استفاده نمی کنند. استرس در روابط نزدیک: ناهماهنگی در روابط بین فردی غالبا موجب تشدید احساس افسردگی می شود. سبک تمرکز بر خود افسرده ساز افراد افسرده معمولا با مسائل و موضوعات

دسته بندی : اضطراب و افسردگی
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
صالح قلی پور
زودانزالی و درمان آن

زودانزالی و درمان آن زودانزالی یکی از مشکلات شایع در میان مردان است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت روابط زناشویی می گذارد.بسیاری از آقایان برای رفع این مشکل به مصرف داروهایی که با ادعای درمان زودانزالی در بازار وجود دارد پناه می برند که آنها را با مشکلات و عوارضی دیگر روبرو می کند. زودانزالی به انزالی غیرقابل کنترل گفته می شود که قبل از دخول یا بلافاصله به مدت کوتاهی پس از آن انجام می گیرد.معمولا انزال زودرس بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه بعد از شروع دخول صورت می گیرد. گاهی انزال زودرس طبیعی بوده و بر اثر پرهیز طولانی از مسایل جنسی به وجود می آید.انزال زودرس دایمی، مشکل جدی بوده و به عدم رضایت همسر و ناتوانی منجر می

۳۰ دی ۱۳۹۷
صالح قلی پور
روشهای کنترل اهمال کاری ۲

روشهای کنترل اهمال کاری 2 اهمال کاری فقط محدود به خودتان نمی شود. بلکه در واقع روابط شما را با دیگران تحت تاثیر قرار می دهد. اهمال کاری دیگران را خشمگین می کند و دیگران شما را جدی نمی گیرند زیرا انتظار آن را دارند. اهمال کاری  می تواند جزو ابعاد شخصیتی منفعل – پرخاشگر باشد، زیرا راهی برای ابراز خشم در این افراد می باشد. گاهی نیز اهمال کاری صورت می گیرد، زیرا شما دائما نگران رنجش دیگران هستید که مبادا دچار اشتباه شوید یا کاری انجام دهید که دیگران آن را دوست نداشته باشند. کمال گرایی سوخت اصلی اهمال کاری است. اهمال کاران همه یا هیچ، بیش اندازه متعهد به انجام فعالیت هستند ولی وقتی با سنگینی کار زیاد مواجه شوند و یا

۲۸ دی ۱۳۹۷
صالح قلی پور
!همین الان وقت مشاوره بگیرید

با ما در ارتباط باشید

آدرس : تبریز، چهارراه آبرسان، برج سفید دو (SMP)، طبقه 5، واحد D5

تلفن : 33354348 - 041

همراه : 09148776881

کانال تلگرام : @daneshtabriz

ایمیل : info@daneshtabriz.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید